ص

صائب  (راست - درست)

صابر  (صبر کننده- شکيبا- بردبار)

صابون خياطي (مل)

صاحب اثر روح تنهايي (پرسي شلي)

صاحب اثر لغت نامه (دهخدا)    

صاحب باغ (بندار)

صاحب تاريخ گزيده (حمدالله مستوفي)

صاحب تذکره الشعرا (دولتشاه سمرقندي)

صاحبدل  (عارف- خداشناس- دلير)

صاحب کتاب المجسطي (بطلميوس)

صادر ميکنند (بيانيه)

صارم  (شمشير برنده- مرد دلاور)

صاع  (پيمانه اي قريب سه کيلو گرم)

صاعد  (بالا رونده)

صاعقه  (رعد و برق - آذرخش- ارتجک)

صاف  (زلال - بي غش- پاک - روشن)

صافي و پالونه (راوق)

صامت  (خاموش - ساکت)

صانع  (آفريننده- سازنده- صنعتگر)

صبا  (بادي که از شرق وزد- باد برين)

صباء  (کودکي- بچگي)

صباح  (صبح زود- بامداد- اول روز)

صباحت  (خوبرويي- زيبايي- جمال و خوبي)

صباغ (رنگرز- رنگ ساز)

صباوت  (کودکي)

صبر زرد (سيماهنگ- الوا)

صبغ  (رنگ کردن)

صبي  (پسر بچه - کودک)

صبيح  (خوشگل- زيبارو)

صبيه  (دختر - دختر بچه)

صحاح  (راست و درست - بي نقص- تندرست- بي عيب)

صحاف  (کسي که کتاب را ته بندي و جلد ميکند)       

صحرا (هامون- دشت- قاع - راغ- بيابان)

صحراي آزمايشات آمريکا (نوادا)

صحراي آمريکا (نوادا)

صحراي ازبکستان (قزل قوم)

صحراي جنوب آفريقا (کالاهاري)

صحراي خشک و بي علف (لغ)

صحراي شيلي (اتاکاما)

صحراي مصر (سينا)

صحرايي در مغولستان (گبي)

صحن  (وسط حياط - بشقاب)

صحن دادگاه (پارکه)

صحيفه  (نامه - کتاب- روزنامه)

صدارت  (بالا نشيني- تقدم- منسب نخست وزير يا صدراعظم)    

صداي بم (باس)      

صداي پشه (وز)      

صداي زنبور (وز)

صداي قلم هنگام نوشتن  (صرير)

صداي ناله (غرن)    

صد دينار (صنار)

صدر  (سينه - سينه انسان- مقدم- پيشوا)

صدر اعظم  (نخست وزير)

صدر اعظم آهنين آلمان (بيسمارک)

صدر اعظم ايران در دوره فتحعلي شاه (اعتمادالدوله)

صدمه (اک)

صراحت  (خلوص- وضوح)

صرصر  (باد شديد- باد تند)

صره  (هميان - کيسه پول- توبره)

صرير  (بانگ کردن-صداي قلم هنگام نوشتن)

صعب  (دشوار - سخت)

صعلوک  (فقير - درويش- بي چيز- ضعيف)

صعوه  (گنجشک)

صغر  (کودکي- کوچکي- خردي)

صف (رج- رده - رديف)

صفار (رويگر)        

صفت شيطاني (خناس)

صفحه مدار الکتريکي  (کيت)

صفحه نوشتار (لوح)

صفراء  (زرداب- زرد رنگ)

صفه  (ايوان- شاه نشين)

صقل  (زدودن و پاک کردن زنگ و چرک)

صلابت  (سختي - استواري)

صلب  (سخت - درشت- قوي)

صلبيه  (پرده اي در چشم)

صليه  (عطيه- احسان- جايزه)

صلح  (سازش- آشتي)

صلصل  (فاخته)

صليب(خاج- چليپا)

صم  (کر)

صمات  (سکوت- خاموشي)

صماخ  (داخل گوش- سوراخ گوش)

صمد  (بي نياز- پاينده)

صمصام  (شمشير برنده)

صمغ  (انگم- زنخ)

صمغ بادام کوهي  (ازدو)

صمغ بوته خار شتر (ترنجبين)  

صمغ درخت (سقز-انگم)

صمغ درخت کاج (تربانتين-  ريتيانه)

صمغ گياهي (رزين)

صمغ معطر (کندر)

صندوقچه (طبله)

صندوقچه جواهر (درج)

صنع  (آفرينش- ساختن- آفريدن)

صنعت  (کار- پيشه- هنر- حرفه)

صنم (بت- فغ)

صنوبر  (ناژو - کاج)

صواب  (راست و درست)

صواف  (پشم فروش)

صوب  (طرف- ناحيه- جهت- راست - درست)

صوبه  (حاکم - فرماندار)

صوت شناسي (اکوستيک)

صور  (بوق)

صوف  (پشم گوسفند)

صوفي ايراني معروف به صفي علي شاه(ميرزا حسن اصفهاني)

صوفي وشاعر قرن چهرم و پنجم (ابوسعيد ابوالخير)

صولت  (هيبت- حمله- قدرت)

صولجان  (چوگان- عصا- عصاي پادشاهي)

صوم  (روزه)

صومعه  (دير- تربال- خانقاه- عبادتگاه راهب)

صهباء  (شراب- سرخ و سفيد)

صهر  (قرابت - خويشي- داماد)

صهيون  (نام بيت المقدس)

صياد  (شکارچي- داميار)

صياغت  (ريخته گري- زرگري)       

صياغي (ريخته گري)

صيام  (روزه گرفتن)

صيانت  (حفظ کردن - نگاهداري)

صيت  (آوازه)

صيحه  (بانگ - فرياد)

صيد  (شکار)

صيغه  (شکل - نوع)

صيف  (تابستان)

صيقل  (زداينده- جلا دهنده- تيز کننده)