ز

زاج سفيد (شب)

زاج سياه (قليا)

زادگاه اقبال لاهوري (سيالکوت)

زادگاه انيشتين (اولم)

زادگاه حضرت ابراهيم (اور)

زالزالک (کري)

زاغ (کراکر)

زانو (چوک)

زانوان (رکب)

زانو بند شتر (عقال)

زاويه ياب (پانتول)

زاهد ايراني ملقب به ژنده پيل (شيخ جام )

زائو ترسان (ال)

زائيدن (زا)

زبان انجيل (سرياني)

زبان برهمنان هند (سنسکريت)

زبانشناس و شرق شناس آلماني (مولر)

زبان کوچک (لهات)

زبان مردم تايلند (تاي)

زبانه آتش (لهيب)

زبان يهود (عبراني)

زباني در جنوب هندوستان (تاميل)

زجاج  (آبگينه)

زخم آب کشيده (ناسور)

زخم زدن (جرح) 

زخم کوچک (لهات)

زدوده و جلا داده شده (رومينا)

زردک (هويج)

زردک صحرايي (شقاقل)

زر دوزي جامه ابريشم (تراز)     

زرشک (اترار)

زرقلب و ناسره (ماخ)

زرنگ و کاري (بي کيار)

زرنيخ سفيد (ارسنيک)

زره ساز (زراد)

زر و سيم (زخارف)

زشت تر (انکر)

زشت و پليد (دش- زبون -هلاشم- قبيح- گست)

زعفران (هرد- رادل)

زغن (غليواج )

زکام (داهي)

زگيل (واروک- وردان)

زلزله سنج (سيسموگراف)

زمان بي آغاز (ازل)

زمزمه کردن (ترنم)

زمين آماده کشت (آيش)

زمين باير (غامر- يولاخ- هولاخ)

زمين دور از آب (ليا)

زمين شوره زار (کوراب)

زمينه (تم)

زن بخت النصر (سميراميس)

زنبق سفيد (ايرسا )

زنبور عسل (نحل-انگ)

زن بيوه (حربا-کالم)

زنجبيل شامي (راسن)

زن جنايتکار (جانيه)

زن خالدار (خيلا)

زن خوشبو (عاتکه)

زندان (لگ)

زندان مسعود سعد (دهک-ناي)

زندان معروف فرانسه (باستيل)

زنداني و محبوس (سجين)

زن رستگار (فايزه )

زن کمر باريک (هيفا)

زن کوچ کننده (راحله)

زن کولي (سوزماني)

زن نافرمان (ناشزه)

زن وفادار (ساتي)

زوبين (مک)

زوجه فتحعلي شاه (آسيه خانم)

زور-حمله (کر)

زور و قدرت (هنگ)

زوزه سگ (هرير)

زوزه کشيدن وهرزه گفتن (لائيدن )

زهرابه ميکروبها (توکسين)

زهر هلاهل  (رز)

زيانکاري (خسر)

زيباي افسانه يونان (نارسيس)

زيتون تلخ (طاخک) 

زير پا مانده (له)

زير خاک پنهان کردن (دس)

زيردريايي معروف رمان ژول ورن (توريلوس )

زيرک (اريش - داهي)

زيرک- پهلوان  (کو،گو)

زيرک ودانا (طبن- هوشيار - هژير - کيس)

زيره سياه (کرويا)

زيست شناس وبافت شناس فرانسوي سده نوزدهم (شارل فليپ روبن)

زينت وارايش (ماهو)

زيور پاي زنان (خلخال)