د

داخل (تو-لا)

داخلي ترين پرده از پرده هاي مغز (نرم شامه)

دادستان (مدعي العلوم)

دارايي  (مايملک)

داربست درخت انگور (واديج)

داروشناس  (فارماکولوژيست)

داروشناسي (فارماکولوژي)

داروغه  (شحنه)

داروفروش (صيدلاني)

داروي آنتي بيوتيک (پني سيلين)

داروي بيش فعالي کودکان (ريتالين)

داروي درد و التهاب  (ديکلو فن اکديم)

داروي ضد افسردگي (ايمي پرامين-آرلوتينيب)

داروي ضد عفوني کننده زخم (مرکورکرم)  

دارويي که به دردهاي بعد از جراحي و نقرس حاد به کار ميرود(ديکلوفن اکسديم)

داستان تصويري (فتورمان)

داستاني از آنتوان چخوف (داستان يک هنرمند)

داستاني از آندره موروا (سکوت سرهنگ برامبل)

داستاني از بتسي بيتون (پسري با موهاي سبز)

داستاني از بوريس پاسترناک (دکتر ژيواگو)

داستاني از پرل .اس.باک (خاک خوب)

داستاني از جک لندن (مارتين ايدن)

داستاني از جهانگير تفضلي (بر روي شن هاي ساحل )

داستاني از داستايوسکي (هميشه شوهر-قمار باز)

داستاني از دي لينفورد (مرد بي ستاره)

داستاني از رضا رهگذر (گرداب سکندر)

داستاني از صادق هدايت (سگ ولگرد)

داستاني از قاضي سعيد (دشمن پنجم)

داستاني از علي محمد افغاني (شلغم ميوه بهشتي)

داستاني از علي موذني (در انتظار شاعر)

داستاني از کالو له وي (کلمات سنگ هستند)

داستاني از گوته (رنج هاي جواني ورتر)

داستاني از مهدي آذر يزدي (گربه ناقلا)

داستاني از محمود گلابدره اي (باديه)

داستاني از نيکلاي گوگل (يک شب ماه مه)

داستان کوتاه (نوول)

داس دندانه دار  (دستو)

داغ و نشان  (وسم)

دال  (عقاب سياه)

دالان  (دهليز- شبت)

دام صياد  (فخ)

دانشگاه آمريکايي (برکلي)

دانشگاهي در انگلستان (کمبريج)

دانشگاهي در ترکيه  (آتاترک)

دانشمند آمريکايي قرن بيستم (اپنهايمر)

دانشمند اتمي معاصر آمريکايي (اتوهان)

دانشمند ايراني معاصر غزنويان (بيروني)

دانشمند بلژيکي خالق موريانه (موريس مترلينگ)

دانه پاک نشده  (وش)

دانه حنظل (هبد)

دانه سياه  (سريدا)

داور بازي  (رفري)

دايره زنگي  (دف)

دايم  (هميشه- مستمر)

دايه  (ظئر- داه)

دايه پيامبر اسلام (حليمه)

دباغ  (وتگر)

دبير خانه (دارالانشاء)

دبير سليمان نبي (آصف)

دختر آتش (هرانوش)

دختر آدم (اقليما)

دختر ابو سفيان (ام حبيبه)

دختر شعيب پيامبر (صفورا )

دختر کوروش اول (آتوسا)

دختر مازوني (کيجا)

دختر يزدگرد پادشاه ساساني (شهربانو)

دخمه اموات اشکانيان  (ورکا)

در آمدن کنه (زتوخ)

در بازي مي زنند  (جر)

دربان (بواب)

در بزرگ (رتاج)

دربند  (بامس)

در چرخه ضداکسيداسيون همکار آسکوربيک اسيد است(کلوتاتيون)

در حجاب شدن (تحجب)

درخت آبنوس (ساج)

درخت اعدام (دار)

درخت انار (نارخو- ناربن)

درخت انگور (مو-رز- حبل) 

درخت بادام تلخ (مزگ)

درخت بلوط  (مازو)

درخت تزئيني (اکارس)

درخت چنار (دلب-دلف)

درخت خرما  (بسنگ)

درخت زبان گنجشک  (ون)

درخت سدر (کنار)

درختچه اي در آمريکا که جويدنش براي گرسنگي خوب است  (کوکا)

درختچه اي زينتي (کامليا)

درختچه گرمسيري (اوکاليپتوس)

درخت صنوبر (تنب)

درخت کاج (ناجو- ناژ)

درخت کريسمس  (کاج)

درخت کشتي نوح (ساج)

درخت مسواک (اراک)

درخت مورد  (اس)

درخت نارون (ناغ)

درختي با گل هاي سفيد خوشه اي (بلسان)

درختي در جهنم (زقوم)

درختي شبيه سپيدار  (اشن)

درخشان (لپان-باهر)

درخشش  (لمع)

درخشش و جوهر شمشير  (کنخت)

درد   (الم)

درد چشم (رمد)

درد شکمي (قولنج)

درد و ورم چرکي که در اثر سرماخوردگي پيدا ميشود(ذات الريه)

درد و رنج (الم)

درست به اندازه(مک)

درستکار (شنره)

درست و راست  (صواب)

درستي و نادرستي (صحت و سقم)

در شک افتادن (تشکک)

درشکه هندي (ريشکا)

درفش (لوي)

در قرن شانزدهم انگلستان را اداره ميکردند (تودورها)

درک وادراک(حس)

در کوهي (کوارتز)

درمان اشعه اي (راديو تراپي)

درمان بيماري با بهره گيري از اعتقادات (باور درماني)

درماندگي (خذلان)

درمانده (پامس)

درنا  (کرکي)

درنگ کردن (انتا- تعلل- مول)

درواخ  (تندرست)

دروکردن  (حصاد)

درو کننده (حاصد)       

درون دهان  (بج-بج)

درويش   (فقير- بينوا- تهي دست- قلندر)

درهم پيچيدن (لف)

دريا   (طم- زم- يم- بحر- زراه- راموز)        

دريابنده (حاس)

درياچه آلمان (موريتس)

درياچه مرزي کانادا (هورن)

درياچه اي در آمريکا (ميشيگان)

درياچه اي در اتريش (کنستانتين)

درياچه اي در ارمنستان (سوان)

درياچه اي در ايتاليا (کومور)

درياچه اي در تانزانيا (نياسا)

درياچه اي در ترکيه (تورگل)

درياچه اي در روسيه (اختسک-ايلمن-اونگا-بايکال-لادوگا)

درياچه اي در سوئد (ملار- ونرن- لمان-)

درياچه اي در سوئيس (کاترکانتون- نوشاتل- لمان)

درياچه اي در فارس (فامور-بختگان-مهارلو)

درياچه اي در قزاقستان (آرال)

درياچه اي در کانادا (ايري- هورن)

درياچه اي در کردستان (زريوار)

درياچه اي در کرمان (جازموريان)

درياچه اي در مازندران (ولشت)

درياچه اي فيروزه اي رنگ در پارک ملي بنف کانادا(پي تو)

دريانورد انگليسي که از روي ماه توانست نصف النهارات را تعيين کند(ويليام بافين)

دريانورد پرتغالي (بارتلمي دياز)

دريايي بين ترکيه و يونان (اژه)

دريايي در ترکيه (مرمره)

دريايي در شرق آمريکاي مرکزي (کارائيب)

دريايي درشرق روسيه (اختسک)

درياي در شمال اروپا (بارنتز)

دريايي در اروپا (بالتيک)

دريايي در شمال اقيانوس آرام (برينگ)

دريايي در شمال سيبري (کارا)

دريچه اي در قلب (ميترال)

دريچه اي در کنار کاربراتور خودرو (ساسات)

دزد  (لص- سارق)

دزد دريايي وامق و عذرا (ديانوش)

دستار و عمامه (منديل)

دستبند والنگو (اياره- ياره)

دسترخوان (ساروق)

دست دادن بايکديگر (مصافحه)

دست زدن به چيزي مقدس که ممنوع باشد (تابو)

دستکش نرم شکارچي (بهله)

دست کشيدن به چيزي  (استلام)

دستگاه اعدام فرانسوي ها  (گيوتين)

دستگاه تبديل برق ضعيف به قوي و بالعکس (ترانسفورماتور)

دستگاه تهويه (فن کويل)

دستگاه ثبت حرکات قلب (کارديوگراف)

دستگاه شاليکوبي (دنگ)

دستگاه عصبي در دو طرف ستون مهره ها (سنپاتيک)

دستگاه نساجي (هف)

دستگاهي در موسيقي (همايون)

دست ماليدن (مس- مساس)

دسته اي از ايل قاجار (يوخاري باش)

دسته اي از کشتي هاي جنگي (ناوتيپ)

دسته پيستون (شاتون)

دسته پيش آهنگي (رسد)

دسته شمشير (قائمه)

دستيار دن کيشوت (سانکو)

دسته پيشاهنگي  (رسد)

دشت  (هامون- صحرا- قاع- بيدا)

دشت قطبي (توندرا)

دشمن سرسخت(لد-الد- لدود)

دشنام دادن (شتم- سب)

دشوار و سخت  (عسير)

دعاي حضرت داود (مزامير)

دعاي عصر جمعه (سمات)

دغا  (فريب)

دفتر حساب  (آوارچه- آورچه)

دفتر نامه نما (انديکاتور)

دفعه (بار- مرتبه)

دقيق انديشيدن (باريک انديشي)

دگم و متعصب (فناتيک)

دل آزار کهنه  (نو)

دلاک و حجام  (گرا)

دلام  (نيزه کوچک- مکر - حيله)

دلتنگ و اندوهگين (مهموم)

دلچسب (جانانه)

دلدل  (قنفذ- خارپشت بزرگ)

دليل و برهان (فرنود)

دماسنج  (ترمو متر)

دماغ  (مخ)

دماغ سوخته  (بور)

دم بريده (ابتر-مرخم)

دمل چرکين (نوبک)

دمل کوچک  (کورک)

دنباله (تلو- پي)

دنباله رو عروس (ينگه)

دنباله کشتي  (سکان)

دنبه برشته (جز)

دندان پرجمعيت  (انيا)

دندان عرب  (سن)

دندان فيل   (عاج)

دندانهاي تيز جلو  (ثنايا)

دندانهاي نيش  (انياب)

دندانه کليد (تز-تزه)

دنيا و آخرت (دارين)

دوازدهه (اثنا عشر)

دوازدهمين ماه سرياني (ايلول)

دوال  (تسمه)

دوچرخه سوار آلماني (يان اولريش)

دوچرخه سوار آمريکايي (لانس آرمسترانگ)

دوخ  (دخ)

دو دو  (چشم در گيجي مي زند)

دود (دخان)

دود کردن (دخ)

دور از انتظار (غير منتظره)

دور از هم (متباين)

دور انديش (مبر)

دور انديشي  (حزم- حازم)

دور دهان( نس-کب- بج- بچ)

دو رگ زيرزبان (صردان)

دورگه (اکدش)

دورنما (پرسپکتيو)

دوره سوم زمين شناسي از دوران سنوزوئيک(ترشياري)

دوره اول از دوران زمين شناسي (کامبرين)

دوره تحول اروپا (رنسانس)

دوره دانش نجوم عهد قديم (ژئوسنتريک)

دوره عصر حاضر زمين شناسي (کواترنري)

دوره نخست زمين شناسي (پالئوزيک)

دوزخ (هاويه)

دوزنده کفش  (لالکايي)

دوست شدن (ايلاف)

دوستي و محبت (ود)

دوش  (کتف- شانه- خا- اپل)

دوشاب (مت)

دوشيزه اورلئان (ژاندارک)

دومين پسر چنگيز خان (جغتاي)

دومين پادشاه صفاري (عمر و ليث)

دومين دور از دوران سوم زمين شناسي (ايوسن)

دومين سلسه حاکم در هندوستان (گوپتا)

دومين عمل از از اعمال حج تمتع (وقوف در عرفات)

دومين مهره گردن انسان  (اسه)

دوندگي (خت)    

ده و مزرعه کوچک (کلات- کد)   

دهان (فم)

دهان دره (آسا)

دهر  (روزگار)

دهستان مريوان (اورامان)

دهستاني در استان استورياس اسپانيا (لنا)

دهقان  (کديور- کشاورز)

دهل  (کورک)

دهليز  (تونل - نقب)

ديباچه نشريه (سرمقاله)

ديبا فروش (دباج)

ديباي رومي رنگارنگ (بوقلمون)

ديدار همگاني   (بارعام)

ديدني ارتش  (سان)

دير نشين   (رهبان- راهب- عابد- پارسا- زاهد) 

ديروز (دي)

ديروز عرب (امس)

ديکتاتور انگليس (کرامول)

ديکتاتور سابق اسپانيا (فرانکو)

ديکتاتور معروف پرتغال (سالازار)

ديگ بزرگ مسي (پاتيل)

ديگ مسي (تيان)

ديوار (لاد)

ديوار بلند  (ترا)

ديوار کوتاه (نرا)

ديوارگلي  (داي)

ديوار نازک خشتي (هره)

ديواره هاي متحرک   (پاراوان)

ديوان سالاري (بوروکراسي)

ديوان شعر (جنگ شعرا)  

ديوانگي و جنون (نشاف)

ديو حرص (آز)