خ

خاتم  (انگشتر- پايان)

خاتون (بيگم- بانو- بي بي- کد بانو)

خاج  (چلپيا - صليب)

خادم (زاور)

خادم قوم  (ام)

خادم کليسا (شماس)

خادم آتشکده (آذرپيرا)

خارا  (سنگ سخت - گرانيت)

خارانو  (خارپشت)

خاربن  (بوته خار)   

خارپشت (راورا-شگر-شيهم- بيهن)

خارپشت آبزي (ستاره دريايي)

خارپشت استراليايي (اکيدنه)

خارپشت بزرگ (سيخول- سيخور- ريکاشه)

خار درخت (عوسج)

خار سر ديوار (يز)

خار شتر (راويز)

خارق  (پاره کننده)

خار و تيزي کاه (سوک)

خازن  (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور)

خازنه  (خواهر زن)

خاسر  (زيانکار)=خاصره  (کمر- پهلو)

خاصيتي در عدسي ها (بزرگنمايي)

خاک بتونه  (مل)

خاک بر چيزي افشاندن (اتراب)

خاکروبه (اخال- دمن- جاروب)

خاکستر (رماد)

خاکستر گرم (خل)

خاکستري (ارمد)

خاک شير (سلم)

خاک صنعتي  (رس)

خاک قبر  (رمس)

خاک گور  (رمس)

خاک نمناک (ثري)

خال (تيل)

خال سياه (چا)

خالص  (قح - ناب - سره - بي غش- ژاو- زبده- سارا)

خالق اثر اديسه (هومر)

خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردي)

خالق اثر ايلياد (هومر)

خالق اثر بابا لنگ دراز (جين وبستر)

خالق اثر تابستان و دود (ويليامز)

خالق اثر تشريح ماليخوليا (رابرت برتون)

خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن)

خالق اثر دن کيشوت (ريچارداشتراوس)

خالق اثر سرود زندگي (عباس مشفق)

خالق اثر سوژت هند (ايساک پيتمن)

خالق اثر غار نشينان و سايه گريزان (سارويان)

خالق اثر مجمع البلدان  (ياقوت حموي)

خالق رمانهاي پر و مورناي سبز پوش (ماتيس)

خالق کتاب بوزينه هاي پشم آلو  (اونيل)

خالق کتاب راه نيرنگ (ويکتور استروفسکي )

خالق کت سفيد (هرمان ملويل)

خالق کشف الاسرار (رشيدالدين ميبدي)

خالق کمدي الهي (دانته)

خالق لباب الالباب (عوفي)

خالق لغت نامه (علي اکبر دهخدا)

خالق منطق الطير (عطار)

خالق يرما (فدريکوگارسيالورکا)

خالق يزدان شناخت (عين القضات همداني)

خالو  (دائي - برادر مادر)

خام  (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده)

خامس  (پنجم)

خامه  (ابريشم نتابيده - ابريشم خام)

خامه  (سرشير- قيماق)

خان  (رئيس- امير- بزرگ ده- کد خدا)

خانداني از امراي ايراني نژاد مصر (الاخشيد)

خاندان پيامبر اسلام (ص) (بني هاشم)

خان ده  (ارباب- کدخدا)

خانغرد  (خانه تابستاني)

خانقاه  (محل اجتماع درويشان)

خانگاه (لنگر)

خانه (کد)

خانه پشت بر آفتاب (نسار)

خانه تازي  (دار)

خانه زاد  (فرزند نوکر يا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائيده شده باشد)

خانه مورچه  (جرثومه)

خانه هاي ريز عکس  (ترام)

خايسک  (چکش بزرگ- پتک)

خباز  (نانوا)

خبازي  (پنيرک)

خبث  (پليدي- نجاست- ناپاکي)

خبر  (آگهي- حديث)

خبر زبانزد  (شايعه)

خبر عرب  (نباء)   

خبر گزاري اتريش  (اپا)

خبر گزاري افغانستان (آريانا)

خبرگزاري ايتاليا  (انسا)

خبرگزاري کشورمان  (ايرنا)

خبرگزاري مراکش  (مب)

خبرگزاري معروف  (يونايتدپرس)

خبر نامه  (بولتن)

خبز  (نان)

ختا  (نام قديم چين شمالي)

ختنبر  (آدم مفلس که لاف توانگري زند)

خجسته وميمون (سعد)

خجستگي (تيمن)

خد  (رخسار- گونه - چهره)

خداي آغاز زمان يونانيان   (اورانوس)

خدايان در يونان (پانتيون)

خداي بابلي  (انو) 

خداي باستان   (را)

خداي خندان که مردم چاوين در آمريکا ميپرستيدند (ال لانزون)

خداي خورشيدمصريان باستان (رع-را)

خداي خورشيد  (شاموش)

خداي زمين  (هرا)

خداي صنعت يونان  (وولکان- وولکن)  

خداي مصر قديم  (امون-آتون- هيروگليف)

خداي نور يونان  (آپولو)

خداي هندوان  (برهما)

خداي هندي (راما)

خدر  (چادر- پرده)

خدر  (سست- بي حس- فتور)

خدش  (نشان و اثر زخم)

خدعه (شيله)

خدمتکار پير  (دادا)

خدنگ  (تير راست و بلند)

خدو  (آب دهان)

خديش  (کدخدا)

خديو  (پادشاه - امير- خداوند)

خذلان  (درماندگي)

خرابه اي در آتن متعلق به قبل از ميلاد مسيح (آکروپليس)

خراج  (ساو- باج - ماليات)

خراد مهر  (نام آتشکده اي در زمان ساسانيان)

خراس  (خري که سنگ آسياب را مي گرداند)

خراش و تراش (حک- مرش)

خراشيدن،سائيدن  (حک)

خراط  (چوب تراش)

خرامان (نوان)   

خربزه نارس  (سفچ- اشن- اسن)

خرج  (باج- هزينه- خراج)

خرچال  (مرغابي بزرگ- غاز)

خرخر کردن در خواب   (فخ)

خرده جواهر (الک)

خرده و ريز (دقاق)

خرس استراليا (کوالا)

خرس چيني (پاندا)

خرس عرب (دب) 

خرس درختي (کوالا)    

خرس صحرايي (قرقاول)

خرف  (ميوه چيدن)

خرق  (پاره کردن)

خرقه (حله) 

خرقه درويشي (شولا)

خرگوش تازي (ارنب)

خرگوش رومي (دمان)

خرگوشک  (گل ماهور- بارهنگ)    

خرما فروش (تمار)

خرماي نارس (بسر-سياب)

خرمن (بنو- هاله ماه)

خرمن گندم (اندر- بنو)

خرمن ماه (شايورد)

خرند  (رديف- قطار)

خروس صحرايي (قرقاول- تذرو- تورنگ)

خروس تازي  (ديگ)

خروس مازوني  (تلا)

خرناس (رال)

خريد و فروش (بيع- شرا)

خريدو فروش اسناد تجاري (آژيوتاژ)

خريف  (پائيز- خزان)

خز  (حرير- پارچه ابريشمي)

خزانه  (گنجينه- خزينه)

خزانه دار (مستوفي)

خزر  (تنگي چشم)

خزرج  (باد سرد- باد جنوب- شير بيشه - نام قبيله اي از عرب)

خزف  (سفال)

خزوک  (جعل)

خزير  (خاکسترداغ)

خس  (کاهو- خار و خاشاک)

خستر  (حشره)

خستگي (تعب)

خس خس برونشها (رال)

خسر  (زيان ديدن- پدر زن)

خسف  (جوز- گردو- گردکان)

خسوف  (گرفتن ماه)

خسيس (کنس - احمق - لک- فرومايه - پست- بخيل- لئيم- رذل)

خش  (مادر زن- مادر شوهر)

خشاب  (چوب فروش)

خشب  (چوب)

خشت  (آجر خام و نپخته)

خشته  (مفلس- بينوا)

خشخاش (کوکنار)

خشک ترد (قاق)

خشک شدن خمير در ظرف (غرن)

خشم  (قهر - غضب)

خشن و زمخت (درشت- بخيل- خسيس- زبر- تند خو)

خشنگ  (کچل- دغسر)

خصم  (دشمن)

خضاب  (حنا- رنگ- يرنا)

خضراء  (سبز)

خط  (نوشته)

خطابه (تريبون)

خطاط  (خوشنويس)

خطاط معروف دربار شاه عباس کبير (مير عماد)

خطاي بسکتبال (پا- نيمه- رانينگ)

خطاي حمل توپ در بستکبال (تراولينگ)

خطايي در تنيس (نت)

خطا در رايانه (ارور)

خط رايج بين طبقات متوسط مصري (دموتيک)

خط کش مهندسي (تي)

خط مصريان قديم (هيروگليف)

خط مقدس بابل (هيروگليف)

خط موازي (پارالل)

خطمي  (گياهي داراي ساقه ضخيم)

خط نابينايان   (بريل)

خط نگهدار فوتبال (لاينزمن)

خط ويژه روشندلان (بريل)

خطمي  (گياهي با ساقه ضخيم و بلند)

خطيب روم باستان (سنکا)

خطيب نامدار رومي (سيسرن)

خطير  (بزرگ - شريف)

خف  (آتشگيره- کفش- موزه- پا افزار)

خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پيواز)

خل  (بي خرد- ابله- نادان- سرکه )

خلبان (آوياتور)

خلبان کاشف آبشار آنجل (جيمي آنجل)

خلخال  (حلقه فلزي براي زينت پاي زنان- پاي برنجن)

خلد  (دوام - بقاء هميشگي)

خلد برين  (بهشت برين)

خلف  (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام ميشود فرزند)

خليجي در انگلستان (بريستول)

خليج مکزيک (کاليفرنيا)

خم  (به فتح خا ميشود کج و پيچ و تاب)

خم  (به ضم خا ميشود ظرف سفالي)

خم  (بضم خا و تشديد ميم ميشود مرغدان)   

خم بزرگ   (دن)

خم کردن (نوانيدن)

خمر  (آب انگور)

خمره بزرگ (هب - خم)

خمره سفالي (تاپو)

خمسه  (پنج)

خميازه (آسا- دهان دره- فراشا)

خمير (عجين)

خمير ي کهبراي پر کردن اطراف شيشه پنجره استفاده مي شود(زاماسکه)

خناق (ديفتري)

خنج  (ناز - عشوه)

خنجر  (دشنه)

خنده دار (فکاهي)

خنده رو  (بهلول)

خنگ (اسب سپيد موي)

خنگ زيور  (اسب ابلق)

خنيا (سرود- آواز)

خنياگر (آواز خوان - نوازنده)

خو  (علف هرزه)

خواب عرب (نوم)

خوابگردي (سمنامبوليسم)

خواب مغناطيسي (هيپنوتيسم)

خوابيدن (رقاد)

خواربار (بنش)

خوار شمردن (تهاون)

خوار کننده (ابتذال)

خوار و ضعيف کننده (موهن)

خوار و ذليل (هوان- ذل)

خوان  (سفره- مائده)

خوان اول شاهنامه (شير بيشه)

خواندن شعر (انشاد)

خوانسالار  (رئيس آشپز خانه)

خواننده آلبوم موسيقي آخرين غزل (ماني رهنما)

خواننده آلبوم موسيقي پاپ (رضا صادقي)

خواننده آلبوم موسيقي چشمان سياه (هومن سزاوار)

خواننده آلبوم موسيقي دو نيمه رويا (حميد حامي)

خواننده آلبوم موسيقي ساعت نه (سيروان خسروي)

خواننده معروف پاکستاني (علي خان)

خواهر  (همشيره)

خوب-چرک-ريم  (سخ)

خوب و خوش و نيکو  (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژير)

خود آرايي (دش)

خودبين (غد- متفرعن)

خود پسند (پک)

خود خواهي (انانيت)

خودداري از پرداخت وجه برات (نکول)

خود سازي  (دش)   

خود شيفتگي (نارسيسيسم)

خودکشي ژاپني (هاراگيري)

خور  (خورشيد)

خورجين (بديد)

خوردن در زبان عرب  (اکل)

خورشيد (ليو- هور)

خورنده باقي مانده خوراک ديگران (ريزه خوار)

خوش آيندتر (اروح)

خوش اندام (هوتن)

خوش خلق (ساويز)

خوشرو (هيراد)

خوشنويس خط نسخ (ابن بواب)

خوشنويس زمان شاه عباس  (مير عماد)

خوشنويس مشهور ايراني (مير عماد)

خوش يمني (امد)

خوشه گندم (واس)

خوف به دل راه نمي دهد (نترس)

خوک مالزي (بابيروسا)

خون (دم)

خون آشام سينما  (دراکولا)

خون بسته (علق)       

خونريزي (سفاک)

خون شناسي (هماتولوژي)

خويشان و بستگان (اداني)

خويشاوند (صهر)

خوي و عادت (عوف)

خياباني در پاريس (شانزه ليزه)

خيالي (رويايي)

خيانت (بيوند)

خيانت کردن (ادهان- اغلال)

خيانت کينه  (غش)

خيره کننده (گشب)

خيزاب  (موج)

خيش  (گاوآهن)

خيک  (مشک)

خيل  (گروه اسبان)

خيمه (سرادق-تتق)

خيمه بزرگ (هواري)

خيمه دوز (خيام)

خيمه صحرايي (کيان)

خيو  (آب دهان)