ق

قابل استناد  (مستند)

قابله  (ماما- پازاچ)

قاپو  (در- دروازه)

قاپوچي (دربان)

قاپيدن  (ربودن)

قاتل گاندي (رامينات)

قاچ- قاش  (قسمتي بريده شده ازخربزه و هندوانه)

قادر  (توانا)

قاراسيا  (آلوبالو- قراسيا)

قارچ  (اکارس)

قاروره  (ظرف شيشه اي- شيشه)

قاره  (بر- خشکي)

قاسي  (سخت دل- سنگدل- بي رحم)

قاش  (برآمدگي جلو زين اسب)

قاشق بزرگ  (چمچه)

قاصد  (سفير- پيام آور- پيک)

قاصد کوفه  (مسلم)

قاصدي (هاروني)

قاطر  (استر)

قاطرچي  (استروان)

قاطع و برنده  (بات)

قاع  (دشت- هامون)

قاعد  (نشسته)

قاعده (ينگ- روش- روال)

قاعده فني (سيستم)

قافله  (کاروان)

قافيه  (پشت گردن)

قافيه شعر (سرواده)

قاقم  (حيواني شبيه سنجاب- اس)

قالب ريخته گري (ماتريس)

قالب معادله رياضي  (ماتريس)

قالبي از شعر که مصرع هاي اول و دوم و چهارمش  هم قافيه باشند  (رباعي)

قالي  (فرش)

قالي فرسوده   (نخ نما)

قاليي نازک شبيه پلاس  (جاجيم)

قامت  (قد)

قاموس  (دريا - ميانه دريا- کتاب لغت)

قانون چنگيز  (ياسا)

قانون مغولي (ياسا)

قائده فني  (سيستم)

قائم  (ايستاده- پابرجا)

قاورد  (نوعي حلوا)

قاهر  (چيره- غالب- زبردست)

قايق  (لتکا- بلم)          

قايق روسي (لتکه)

قايق ورزشي (کاياک)

قباء  (لباس بلند مردانه)

قباحت  (زشتي- پستي- زبوني)

قبايل حامي شاه در اوايل دوره صفوي  (شاهسون)

قبر  (گور)

قبرستان نجف (وادي السلام)

قبرستاني در مکه مکرمه (معلا)

قبل از آشتي  (قهر)

قبيح  (زشت - ناپسند)

قبيله اي از اعراب (خزرج- اوس)

قبيله بزرگ ترکمن (آتاباي)

قبيله صدر اسلام (اوس)

قبيله قيس  (بني عمار)

قبيله وحشي پرو (رمو)

قبيله اي وحشي  که ساکن در مغولستان بودند  (هون)

قپان  (ترازوي بزرگ- باسکول)

قتاد  (گون)

قد دراز (ديلاق)

قدرت و توانايي (تيو)

قدرت و توانايي (مکنت)

قدم  (گام)

قدم يکپا  (لي)     

قد وقامت (برز)

قديس قرن يازدهم ميلادي (انسلم)

قديمي ترين بخش اوستا (گات)

قديمي ترين بناي سلطنتي در تهران (تخت مرمر)

قديم ترين معبد واقع در مکزيک قديم (هرم خورشيد)

قديمي ترين نوازنده سنتور (سنتور خان)

قرآن پژوه و حافظ پر آوازه ايراني  (خرمشاهي)

قراب  (غلاف شمشير- نيام)

قراد  (کنه)

قرار  (پيمان- عهد)

قرار از پيش تعيين شده  (مقرر)

قرارداد (کنوانسيون)

قرارداد مقدماتي (قول نامه)

قرائت کنندگان قرآن  (قرا)

قراول  (نگهبان - ديدبان)

قرحه يا قرح  (زخم - جراحت- آبله)

قرص خواب آور  (لومينال)

قرص ناني به بزرگي يک بشقاب  (نشکنک)

قرض بانکي  (وام)

قرطاس  (کاغذ)

قرقاول (تورنگ- تذرو)

قرقره (بوبين)

قرقف  (مي- شراب)

قرقي (باشه- هيلا)

قرن  (سده)

قره قورت (پينوک)

قريحه  (طبع- ذوق)

قزاق  (سرباز روسي در قديم)

قسط  (عدل- داد - حصه- مقدار)

قسمت استوانه اي شکل موتور  (سيلندر)

قسمت اصلي و ملوديک اپرا  (اريا)

قسمت جلوي تريلر  (اسب)

قسمت دروني پلک چشم  (ملتحمه)

قسمت کم عمق دريا  (سنار)

قسمتي از پا  (ران)

قسمتي از تفنگ  (گلنگدن)

قسمتي از دست  (مچ)

قسمتي از زمان  (تسو)

قسمتي از زين (قلتاق)

قسمتي از گوش داخلي  (شيپور استاش)

قسيس  (کشيش - مرد روحاني مسيحي)

قشر خارجي پوست (اپيدرم)

قشر مياني عضلاني جدار قلب (ميوکارد)

قصبه  (دهستان)

قصر تاريخي فرانسه (سن ژرمن)

قصر سنمار (خورنق)

قصه   (داستان)

قصه گو  (سامر)

قصه گوي داستانهاي هزار و يک شب   (شهرزاد)

قصه هاي کوچک (متل)

قصيده سراي مشهور قرن ششم هجري (انوري)

قضاوت  (داوري)

قضيب  (شاخه)

قط  (بريدن سر قلم)

قطار  (ترن)

قطار برقي شهري (ترامواي)

قطب توليد آلومينيوم در خراسان شمالي (جاجرم)

قطب مثبت برق (آند)

قطر لوله سلاح (کاليبر)

قطعه زمين کشاورزي (کرت)

قطعه موسيقي  (سونات- تريو)

قطعي براي کتاب (وزيري- رحلي)

قطور (ضخيم)

قطيفه  (ازار)

قفس مرغ خانگي  (خم)

قفل  (مصک)

قفل ساز (چلنگر )

قفل چوبي (کلون)

قلاب (نشبيل- فلاخن)

قلاب کمربند  (سگک)

قلب  (دل)

قلب ايتاليا  (رم)

قلع و رصاص  (ارزيز)

قلعه - حصار  (اورا - بارو)

قلعه اي در استان مرکزي  (شهباز)

قلعه اي در دارابگرد فارس (داراب)

قلعه اي در کرمان يادگار عهد صفوي (رودک)

قلعه بالاي کوه (کلات- کوتوال)

قلعه تاريخي در بيرجند (فورگ)

قلعه  تاريخي در فومن  (رودخان)

قلعه تگزاس (آلامو)

قلعه حسن صباح (الموت)

قلعه و رصاص (ارزيز-اورا)

قلمروفرمانروايي (تيول)

قلم فرنگي  (پن)

قلم ني  (ساسر)

قلمه زدن  (نشا)

قلمه گياه (نشا)

قله  (چکاد)

قلعه اي در استان مرکزي  (شهباز)

قله اي در پشتکوه استان کرمانشاه  (دالاهو)

قله آتشفشان ايران  (تفتان)

قله مرتفع در قطب جنوب (مارک هام)

قله مرتفع رشته کوه هارتس در آلمان  (بروکن)

قله مرتفع زاکرس  (زرد کوه)

قله مرتفع در نيشابور  (بينالود)

قليا  (زاج سياه)

قليل  (کم- اندک- ناچيز)

قمار  (منگيا)

قمار خانه  (منگيا خانه)

قماش  (پارچه)

قمح  (گندم)

قمر  (ماه)

قمر برجيس (يو)       

قمر اورانوس (اوفليا)

قمر زحل (پاندورا- تيتان)

قمرمشتري (يو)

قمر مصنوعي  (يو- ماهواره)

قمرون  (ملخ دريايي- اربيان)

قمشه کنوني (شهرضا)

قمطرير  (شديد- سخت- دشوار)

قميص  (پيراهن)

قناع  (روسري)

قناويز  (نوعي پارچه ابريشمي سرخ رنگ ساده)

قنداق (اشتک)

قند چوب (سلولز)

قند سفيد (ابلوج- پانيذ)

قند سوخته  (کارامل)

قند شير (لاکتوز)

قند مرکب غلات (نشاسته)

قند نيشکر (ساکارز)

قنديل  (چراغ آويز)

قوچ  (راک)

قور (سلاح)

قورباغه (داروک- غوک- وک)     

قورباغه درختي (وک- واروک)

قورخانه (اسلحه خانه- زرادخانه)

قوز شتر  (کوهان)

قوس و قزح (سرويسه- نوس- سدگيس - رنکين کمان)

قوم تاريخي پرو (اينکا)

قوم تاريخي مکزيک (مايا)

قوم ترکمن (يموت)

قوم غارتگر اروپايي (وايکينگ)

قوم فارسي زبان بين النهرين (تات)

قومي از مغول (قنقرات)

قومي در عصر جاهليت (اوس- خزرج)

قومي در کردستان  (کرد)

قومي قديمي ايراني ساکن بدخشان و بلخ (تخار)

قوه حافظه (ياده)

قوه رشد و نمو  (ناميه)

قوي و ستبر  (فهل)

قويتر (اقوي)

قوي و نيرومند  (تهم)

قهرمان سال 2004 جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا  (پورتو)

قهرمان تروا (هلن)

قهرمان بر باد رفته (اوهارا - ارسکارلت)

قهرمان تاجر ونيزي (شايلوک)

قهرمان داستان السيد پير کرني   (دون رودريگ)

قهرمان داستان آرزوهاي بلند (پيپ)

قهرمان شطرنج روسي جهان  (کاسپارف)

قهرمانان مسلمانان در جنگهاي صليبي (صلاح الدين ايوبي)

قهرمان يونان  (آشيل)

قيافه  (ريخت)

قي (استفراغ- مرش - هراش)

قيچي (مقراض- منقاش)

قيچي پشم زني  (دوکارد)

قيچي مطبوعات  (سانسور)

قيراط  (واحد سنجش الماس)

قيسي  (توت يا زردآلوي خشک شده)

قيصر  (تزار)

قيصر روم (سزار)

قيصر معروف و ظالم روسيه  (ايوان مخوف)

قيطان  (رشته باريک که از ابريشم مي بافند)

قيقاج  (اريب- کج)

قيل  (گفتگو- گفتار)

قيلوله  (خواب نيمروز)

قيماق  (خامه - سرشير)

قيمت  (بها- ارزش- ارج- نرخ- اخش)

قيمت بازاري (في)