ف

فاتح مقدوني  (اسکندر)

فاجر  (نابکار)

فاخته (کوکو- ورقا)

فار (موش)

فاراد   (ظرفيت الکتريکي)

فارسي زبان  (تاجيک)

فارماسيست  (دارو ساز)               

فارماکولوژي (دارو سازي)

فاش کردن خبر (بث)        

فاصله بين دو پرده نمايش (انتراکت)

فاضلاب (اگو)

فاضل و دانشمند  (فرجاد)

فاقد جذابيت  (شيت)

فاقد سرعت لازم  (کند)

فاکتور  (بيجک)

فالگير  (رمال)

فال نيک (مروا- شگون)

فانوس (لنتر)

فانوس دريايي (فار- فاروس)

فايده  (بهره - سود)

فتوي دهنده (وچرگر)

فتيله پنبه (کاله)

فخار (آجرپز)

فخر کردن  (مباهات)

فدراسيون اتومبيلراني (فيا)

فدراسيون اسکي  (فيس)

فدراسيون بوکس (ايبا)

فدراسيون تنيس (ايتفا)

فدراسيون جهاني قايقراني   (فيسا)

فدراسيون ژيمناستيک (فيگ)

فدراسيون شنا (فينا)

فدراسيون فوتبال (فيفا)

فدراسيون قايقراني   (فيسا)

فدراسيون واليبال (فيوا)

فرار (فلنگ)

فراري  (رمو)

فراري دادن (تاراندن)

فراش (اردال- نامه رسان- نامه بر)

فراخ  (گشاد- پهن)

فراق  (دوري)

فراموشکار (ساهي)

فراموشي  (نسي)

فرانسه قديم (گل)

فراوان  (فت- بسيار)

فراوانترين کاني آهن (هماتيت)    

فراواني وخوشي (رغد - رخا)

فراورده اي از ترکيب سيمان و پنبه نسوز (ايرانيت)

فراهم  (آماده- تيار- مهيا)

فراهم کردن (تامين)

فرايند تبديل برخي فراورده هاي نفتي سنگين به سبک (کراکينگ)

فرايند توليد محصول  (بهره برداري)

فربه (تلان- لنبه- چاق)

فرد با تجربه  (دنيا ديده)

فردي که جهت توبه خود را به ستون مسجد النبي بست (ابوالبابه)

فرزند  (ولد)

فرزندان  (ابنا)

فرزندان و بازماندگان (اعقاب)

فرزند زاده  (نوه)

فرزند زکرياي پيامبر  (يحيي)

فرزند شايسته  (خلف)

فرزند کيقباد  (آرمين)

فرزند کيومرث در شاهنمامه  (سيامک)

فرزند نتيجه  (نبيره)

فرزند نوجوان (رودک)   

فرسايش (استهلاک)

فرستادن (ايفاد)

فرش (بوب)

فرشته  (ملک)

فرشتگان مقرب  (کروبيون)

فرشته آب در قديم (آناهيد)

فرشته اي است  (راتا)

فرشته اي در چاه بابل  (هاروت)

فرشته محبوب حضرت حق   (ميکائيل)

فرشته مغضوب درگاه الهي  (هاروت)

فرشته مهر در آيين زرتشتي (ميترا)

فرشته نگهبان آب در قديم  (آناهيتا)

فرشته نگهبان زمين  (زامياد)

فرشينه  (موکت)

فرصاد (توت)

فرصت طلب  (ايتال وقت)

فرصت مناسب (اکازيون)

فرعون مصر باستان (رامسس)

فرعون مصر که نخستين هرم را بنا کرد (جوسر)

فرق داشتن  (تباين)

فرقه اي از مسيحيان (يسوعي)

فرکانس  (بسامد)

فرمان  (رل)

فرمانبردار   (انقياد)

فرمان توقف  (ايست)

فرمان خان مغول (يرليغ)

فرمانروايان  (ولات)

فرمانروايان و پيشوايان  (اولوالامر)

فرمان کشتي (سکان)

فرمانده  (امير)

فرمانده ايراني عصر هخامنشي که در مقاتبل اسکندر ايستاد (آريوبرزن)

فرمانده سامورايي ها (شوگون يا شوگين)

فرمانده نيروهاي اس اس آلمان نازي  (هاينريش هيملر)

فرمانده نيروي دريايي خشايار شاه (ارتيمس)

فرمانده نيروهاي فرانسوي در جنگ جهاني دوم  (شارل دوگل)

فرمان و دستور  (ارد)

فروپاشي (اضمحلال)

فروتني (دني) 

فرود آمدن (هبوط)

فرو رفتگي دريا در خشکي  (خليج)      

فروغ ايزدي (فر)

فروغ و پرتو (تبش)

فرمانبر  (مطيع)

فرمانده بدن  (مخ)

فرمانده سپاه قزلباش در زمان شاه اسماعيل  (نجم ثاني)

فرمانده عصر هخامنشي  (اريو برزن)

فرمانده نيروي دريايي خشايار شاه (ارتيمس)

فروشنده احشام  (چوبدار)

فرومايگان  (مناکيد)

فرومايگي  (خست)

فرومايه (خس_نامردم- دني- پست- ناکس)

فرهنگ باستاني مکزيک  (اولمک)

فرهنگ فارسي از سروري (مجمع الفرس)

فرهنگ فارسي به فارسي که محمد پادشاه ابن غلام محيي الدين آن را تاليف کرد (آنندراج)

فرهنگ لغت (قاموس)         

فرهنگ لغت فرانسوي (لاروس)

فرياد شادي  (هورا)

فرياد عدالت  (داد)

فرياد کشيدن  (صرير)

فرياد کمک و فرصت خواستن (الامان)

فرياد وخروش (صراخ)

فريبا  (گيرا)

فريبکار  (غدار)

فريفتن (خدع)

فريد (تنها)

فشنگ خالي  (پوکه)

فصل بهار  (بهامين)

فصيح (السن)

فضل و بزرگواري (نبالت)

فضولي  (دخالت)

فعل ربطي  (شد)

فقر و نداري   (تنگدستي)

فقير (رامق- ژبکوک)

فکر دليل ناپذير (دگم)

فکر و انديشه (سگال)

فکرها  (افکار)

فلات آسيا  (پامير)

فلات ترکيه (آناتولي)

فلاتي در آسياي مرکزي (پامير)

فلاني  (يارو- وي)

فلج اطفال (پوليوميليت)

فلج ناشي از بيماري پارکينسون (لقوه)

فلز پر مصرف  (آهن)

فلز پر مصرف در دندانسازي (اينديم)

فلز سرچشمه  (مس)

فلز سکه  (نيکل)

فلزي در دندان سازي (اينديم)

فلزي قرمز و چکش خوار  (مس)

فلسفه و آييني که پيروان آن مدعي بودند معرفت عالي به طبيعت و صفات الهي دارند(گيوسي)

فلسفه برتري و اصالت عقل بر احساسات (راسيو ناليسم)

فلس ماهي (کچ)

فلفل سياه در گويش گيلکي (گرمالت)

فلوت  (نيلبک)

فن  (شگرد- لم)

فن آوري اطلاعات  (آي تي)

فنا شدني   (ميرا)

فناي مطلق در آيين بودائيان  (نيروانا)

فني در کشتي (بارانداز- ميانکوب- کولبند - نصف ونيمه- فيتو)

فواره  (آب نما)

فوري  (آني)

فولاد و آهن  (ستي)

فهرست الفبايي آيات قرآن  (کشف الايات)

فهم  (شعور - ادراک)

فيزيکدان  آلماني   (گوستاوهرتز)

فيزيکدان آمريکايي مخترع گرامافون  (اديسون)

فيزيکدان انگليسي  (دالتون)

فيزيکدان انگليسي سده هفدهم و هجدهم (دالتون)

فيزيکدان انگليسي سده 17 (باروخ اسپي نوژا)

فيلسوف انگليسي سده 18   (جورج برکلي)

فيزيکدان انگليسي سده 19 (استروجن)

فيزيکدان انگليسي سده 20 و برنده نوبل 1922 (استون)

فيزيکدان انگليسي که قوانين الکتروليز را وضع کرد  (فارادي)

فيزيکدان ايتاليايي (انريکوفرمي)

فيزيکدان فرانسوي کاشف شدت جريان الکتريکي  (آندره آمپر)

فيزيکدان قرن 19   (اورستد)

فيزيک کره زمين (ژئو فيزيک)

فيزيکدان و شيمي دان انگليسي (ويليام کروکس)

فيزيکدان مسلمان قرن پنجم (ابن هيثم)

فيزيکدان هلندي (هوي گنس)

فيزيولوژيست آمريکايي سده بيستم  (الکساندر فاربز)

فيلتر  (صافي)

فيلسوف (کندا- عالم فلسفه)

فيلسوف آلماني (کانت _ شوپن هاور _ فردريش هگل)

فيلسوف آلماني با کتاب سرمايه سده نوزدهم (کارل مارکس)

فيلسوف آلماني مولف کتاب سپيده دم (نيچه)

فيلسوف اسکاتلندي خالق طبيعت انساني (هيوم)

فيلسوف و اقتصاددان آلماني در قرن نوزدهم (مارکس)

فيلسوف انگليسي سده هجدهم (جورج برکلي)

فيلسوف انگليسي (راسل)

فيلسوف انگليسي قرن نوزدهم   (جان استوارت ميل)

فيلسوف ايتاليايي (دانته)

فيلسوف دوره صفويه  (مير داماد)

فيلسوف شهير اسلام   (طباطبايي)

فيلسوف شيرازي (ملاصدرا)

فيلسوف فرانسوي (سارتر- مالبرانش-اميل دورکيم- دکارت- ارنر- دنان)

فيلسوف قرن ششم (ابن رشد)

فيلسوف مراکشي (ابن رشد)

فيلسوف معروف انگليسي سده شانزده (فرانسيس بيکن)

فيلسوف معروف يونان باستان  (ديوژن)

فيلسوف و دانشمند بزرگ ايران در قرن سوم و چهارم هجري که بزرگترين موسيقيدان زمان خود بود   (ظهير فارابي)

فيلسوف و شاعر بزرگ هند و برنده جايزه نوبل  (تاگور)

فيلسوف و نويسنده و اگزيستانسياليست فرانسوي که از آثارش جنس دوم را ميشود نام برد  (دوبوار)

فيلسوف هلندي  (آراسم)

فيلسوف هلندي سده 17 که مجموعه اصول فلسفي او در کتاب علم اخلاق است  (باروخ اسپي نوژا)

فيلسوف هلندي و مولف مدح ديوانگي  (آراسم)

فيلسوف يوناني  (سقراط)

فيلسوف يوناني شاگرد افلاطون (ادوکسوس)

فيلسوف يوناني و کسي که از اتم سخن گفت  (دموکريت)

فيلگوش  (ارن- راسن)

فيل ماقبل تاريخ (ماموت)

فيلمبردار فيلم تايتانيک (راسل کارپنتر)

فيلمبردار فيلم وايکينگها (کارديف)

فيلم پر فروش 2010 (آليس در سرزمين عجايب)

فيلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال (نه)

فيلمساز شهير هاليوود  (آتن بارو)

فيلم منفي (نگاتيو)

فيلم مهيج (تريلر)

فيلم نامه  (سناريو)

فيلمي از ايوآنجلو با بازي ژراردوپارديو (سرهنگ شابر)