غ

غاب  (گوشت شب مانده)

غابه  (بيشه- جنگل- نيستان)

غار باستاني در اسپانيا (آلتاميرا)

غارت (نهب- چپاول- يغما)

غارتگر نفت ايران بود (دارسي)

غارتگر (سالب)

غارتگري (نهب)

غارت و چپاول (نهب)

غارج  (مي- شراب)

غار و پناهگاه (کهف)

غاري در اسپانيا  (آلتميرا)

غاري در استان زنجان (غار کتله)

غاري در بهشهر (هوتو)

غاري در شهرستان سقز (کرفتو)

غاري در قم (غار وشنوه- کهک)

غاري در کوه دنا (کيخسرو)

غاري در مازندران (غار ديو سفيد)

غاري در ملاير (دره فراغ)

غاري در نزديک محلات (شاه بلبل)

غاز  (مرغي شبيه مرغابي- خربط)

غاز  (پول خرد و اندک)

غاز آياقي  (آطريلال)

غازه  (گلگونه- سرخاب که زنان به صورت خود مي بندند)

غازي  (جنگجو- مجاهد)

غاسق  (تاريک- سياه- شب تاريک- مار سياه)

غايت آرزو (نهمت)

غبار کهکشاني (سحابي)

غبن  (فريب دادن کسي در معامله- خدعه - نيرنگ)

غث  (لاغر- سخن سست و نادرست)

غدوه  (بامداد- پگاه)

غده اي در جلوي ناي (تيموس)

غده اي در قاعده مغز (هيپوفيز)

غده فوق کليوي (آدرنال)

غدير  (آبگير - تالاب)

غذاي روزه گشودن (افطار)

غذاي روسي  (راگو)

غذاي زمين  (کود)

غذاي سنتي اصفهان (برياني)

غذاي غالب  (نان)

غذاي کفش  (واکس)

غذاي مريض (سوپ- آش)

غر  (جوان بي تجربه )

غراب  (کلاغ - زاغ)

غربال (چچ)

غربال ريز (ماشو)

غربال سيمي (سرند)

غرس  (درخت نشاندن- نهال کاشتن)

غرش  (نوعي مسکوک کشورهاي عربي)

غرش  (غريدن)

غرض  (نشانه تير - هدف - قصد- حاجت)

غرغر (ژک)

غرور و تکبر (نب)

غريو  (فرياد- خروش)

غزاء  (جنگ- پيکار)

غزل سراي بزرگ  قرن نهم (هلالي جغتايي)

غزل سراي معروف معاصر تبريز (شهريار)

غزل معروف شهريار (هماي رحمت)

غزل هوشنگ ابتهاج (گريه ليلي- دوزخ روح)

غسال  (مرده شوي- غسل دهنده)

غشاء  (پوشش- پرده- روپوش)

غشاي خارجي قلب (پريکارد)

غصن  (شاخه - شاخ درخت)

غصه  (کرب- کيارا- هم - غم)

غضب  (خشمگين)

غضروف (کرکرانک- استخوان نرم)

غل  (طوق- گردن بند- بند آهني که به دست يا گردن زندانيان ببندند)

غلاف شمشير (چخ-جراب- نيام)

غلام (ايبک- رهي- بنده- گرا)

غلام سلطان محمود غزنوي (اياز)

غلفج  (زنبور- زنبور سرخ)           

غله پاک کن (بوجار)

غله پاک کرده (جاش)

غليان يا سر غليان  (چليم)

غليواج  (مرغ گوشت ربا يا موش ربا - زغن

غم و اندوه (کيارا- هم- کرب- غصه- حزن)

غماز  (سخن چين- اشاره کننده با چشم و ابرو)

غمام  (ابر- ابر  سفيد)

غمض  (پنهان کردن)

غمض عين  (چشم پوشي)

غمين (بزمان)

غنچه  (گل ناشکفته)

غنم  (گوسفند)

غنيمت جنگي  (في)

غواص  (آب باز)

غوزه  (غلاف پنبه)

غوزه پنبه (وش)

غوزه خرما  (غس)

غوک  (غورباغه)

غول  (ديو)

غول خيالي برف ها (يتي)

غيث  (باران)

غير ايراني (انير- انيران) 

غيظ  (خشم - غضب)

غيم  (ابر)

غيور  (با غيرت- ناموس پرست)