ظ

ظالم  (ستمگر- بي رحم- سنگدل- مردم آزار)

ظاهر  (پيدا- هويدا- آشکار- نمايان)

ظبي (آهو)

ظرافت  (زيرکي- خوش طبعي- نکته سنجي- زيبايي)

ظرافت در کلام (نکته پردازي)

ظرف  (آوند)

ظرف آزمون (بوته)

ظرف آزمايشگاهي (ارلن)

ظرف سربازان (يغلاوي)

ظرف سفالي (خم)

ظرف فرو رفته (قر)

ظرفيت الکتريکي (فاراد)

ظريف  (خوش طبع- زيرک)

ظفر  (ناخن)

ظفر  (پيروزي)

ظل  (سايه)

ظلام  (تاريکي شب)

ظلمت  (تاريکي)

ظليل  (سايه دار)

ظما (تشنگي)

ظئر (دايه)

ظن  (گمان- حدس)

ظنين  (متهم)

ظهاره  (رويه جامه)

ظهر  (پشت)

ظهير  (مدد کار- يار- پشتيبان- هم پشت)