ط

طائر  (پرنده)

طائف  (شبگرد- طواف کننده)

طاباق  (آجر بزرگ)

طاحونه (آسياب)

طاحنه- طاحن  (دندان آسيا)

طارق  (ستاره صبح- به شب پيدا شونده- در شب آينده)

طاس  (سر بي مو)

طاس- تاس  (کاسه مسي)

طاعن  (طعنه زننده- سرزنش کننده)

طاغوت  (سرکش- متعدي- بت)

طاغي  (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ)

طاقت و توانايي (تيو)

طاقچه (رف)

طاقديس  (نام تخت خسرو پرويز- چين خوردگي زمين به شکل طاق)

طالع  (بخت - سرنوشت- اقبال)

طامع  (آزمند- حريص) 

طايفه اي از ترکان  (غز)

طايفه اي از مغول (ياجوج و ماجوج)

طايفه ترکمني (آتاباي)

طايفه تيمور لنگ (برلاس)

طايفه لبناني (دروزي)

طبا طبا  (لقب ابراهيم که از ياران امام حسن بود)

طب  (پزشکي)

طباخ  (پزنده)

طبخ  (پختن)

طبطابه  (پهنه)

طبع (چاپ)

طبق  (ظرف چوبي بزرگ و مسطح- پوشش)

طبق فلزي (تال- تشت)

طبقه اول دوزخ (سقر)

طبقه اي از جو (استراتوسفر)

طبقه اي از هندوها (پاريا)

طبقه پنجم جهنم (جحيم)

طبقه صنعتگران در زمان ساسانيان (هوتخش)

طبل   ( بالابان- کوس- دهل )

طبيب و فيلسوف مراکشي (ابن رشد)

طبيعت (کيان-کيانا)

طبيعي دان انگليسي سده هجدهم (نيدم)

طبيعت گرايي (ناتوراليسم)

طپانجه (تس)

طحال  (سپرز)

طحان  (آسيابان- آرد فروش)

طراح  (نقاش - نقشه کش)

طراح کليساي سان پيترو شهر روم (برنيني)

طراح نخستين عروسکهاي باربي (جک رايام)

طراد  (کشتي جنگي تندرو)

طرار  (تردست- عيار- کيسه بر)

طرب  (شاد شدن- شادماني - شادي)

طربال  (مناره - بناي بلند)

طرح  (پي ريزي - انداختن- افکندن)

طرخان -ترخان  (رئيس- سرور)

طرد  (راندن- دور کردن)

طرز عادت (ينگ)

طرف چپ (ايسر)

طرفه العين  (يکبار زدن چشم- بيک چشم زدن)

طره  (جبهه - ناصيه - ريشه دستار)

طعام مهمان (نزل)

طعام زندانيان (رواه)   

طعن و سرزنش  (ژخ - سرکوفت- ملامت)

طف  (جانب - کنار- طرف- ناحيه)

طفيلي  (مهمان ناخوانده)

طلاي سفيد (پلاتين- کهله)

طلاي هندي (هير)

طلب کننده و خواهنده (داعيه)

طلق نسوز (ميکا)

طلايه  (مقدمه لشکر- جلودار)

طمانينه  (آرامش - سکون- قرار)

طمطراق  (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمايي)

طناب صياد  (کمند)

طناز (لوند)

طنزپرداز فقيد معاصر (عمران صلاحي)

طنز ترسيمي (کاريکاتور)

طنز نويس آمريکايي (آرت بوخوالد)

طنز نويس انگليسي صاحب اثر دنياي قشنگ نو (الدوس هاکسلي)

طنين  (صداي ناقوس- آواز مگس و پشه)

طواحن  (دندانهاي آسيا)

طوف  (گرد چيزي گرديدن)

طوفاني در آمريکا که آمده بود (کاترينا)

طوق  (گردنبند)

طوق گردن  (غل)

طومار  (نامه)

طويت  (نيت- ضمير- خاطر- باطن)

طويل  (دراز)

طياره  (هواپيما)

طي  (در نورديدن- پيمودن)

طيب  (پاک- نيکو- حلال- روا- بوي خوش)

طيبت  (حلال- روا - خالص- صافي)

طيره  (فال بد- خفت- سبکي - سبک عقلي - خشمناکي)

طيف  (آمدن خيال در خواب - خشم- جنون)

طيف سنج (اسپکتروسکپ)

طيفور  (پرنده- جهنده مانند مرغ يا ملخ)

طيلسان  (ردا- جامه گشاد و بلند)

طين  (خاک- گل)

طينت  (خلقت - طبيعت- سرشت- خوي)