ج

جائع  (گرسنه)

جابلسا  (منظور مغرب است)

جاده بين خاورميانه و چين (جاده ابريشم)

جار  (همسايه- چلچراغ- بانگ- فرياد)

جاري  (برادر شوهر- روان)

جاسوس (اشپيون)

جاش  (غله پاک کرده)

جاشو  (کارگر کشتي)

جا کاغذي (کازيه)

جاليز  (کشتزار هندوانه و خربزه)

جام سقراط (شوکران)

جام فوتبال ترکيه (آتا ترک)

جاموس (گاو ميش)

جامه ابريشمين (خز)

جامه بسيار کهنه  (لبيس)

جامه کتاني سفيد ( رازقيه)

جامه و عبا (حله- ريماز)   

جانب (ور)

جانشين شاه اسماعيل (شاه طهماسب)

جانوران خزنده را گويند (ماي)     

جانور بد بو (خز)

جانور تک سلولي (آميب)

جانور رم کننده (رمو)

جانور شناس آلماني سده نوزدهم (موريتس شيف)

جانور شناس برجسته آمريکايي (دايان فوزي)

جانوري از تيره راسو (قاقم)

جانوري از شاخه بند پايان (عنکبوت)

جانوري دوزيست شبيه مامولک  (سمندر)

جانوري شبيه چلپاسه (آفتاب پرست)

جانوري شبيه سوسمار (ورل)

جانوري گوشتخوار از راسته کيسه تنان  (ساريگ)

جاويدان   (مخلد)

جاي اتراق قافله (کاروانسرا)

جاي بازگشت (ماب)

جاي بند کمر (ليفه)

جاي ترسناک (مهيل)

جاي درخت دار (مشجر)

جاي شک و گمان  (مظان)

جايزه ادبي آمريکا (پوليتزر)

جايگاه قدم حضرت ابراهيم(مقام ابراهيم)

جايگاه مخصوص مجسمه خدايان در يونان باستان(پانتيون)

جايگاه مهاجرين در مسجد النبي (صفه)

جاي وزش باد (مهب)

جاي وسيع براي مهمان (لنگري)

جايگاه مهاجرين در مسجد النبي (صفه)

جايي که دزد بسيار باشد  (دزد بازار)

جايي که فاضلاب مي رود  (گنداب رو)

جبان  (ترسو- بد دل- کم دل)

جبل  (کوه)

جبهه  (پيشاني)

جت  (فشفشه)

جدار  (ديوار)

جدا کننده حق از باطل (فاروق)

جدا کننده خوب از بد (ناقد)

جداگانه (علي حده)

جدال با نفس  (جهاد اکبر)

جد رستم (نريمان)

جد کوروش بزرگ  (هخامنش)

جد مادري حضرت سليمان (اوريا)

جدول محاسبات نجومي (زيج)

جدولي از جداول اعداد  (کاکرو)

جذابيت يک فرد که مي تواند در مردم نفوذ کند و انان را به شور وادار کند  (کاريزماتيک)

جذام (اکله- خوره)

جذب کننده آب (ناشف)

جذع  (تنه- تنه درخت)

جر   (شکاف و رخنه)

جراد (ملخ)

جرار (بسيار - انبوه)

جرثومه حيات (ياخته)

جرح  (زخم)

جرعه (هفت)

جرمي که ازدوغ يا ماستي که اب آن را گرفته اند به جا مي ماند (دوراغ)

جريب (اکر)

جريان آب گرم اقيانوس اطلس (گلف استريم)

جريان متناوب الکتريسيته  (آلترناتيو)

جريان متناوب برق (الترناتيو)

جز (دنبه برشته)

جزاير لوزالمعده (لانگرهانس)

جزر  (هويج- زردک)

جزيره (آبخست- اداک)

جزيره ادويه (اندونزي)

جزيره اي در اقيانوس هند  (رامي)

جزيره اي در اندونزي  (مادورا- سوماترا- جاوه)

جزيره اي در جنوب غربي اقيانوس هند  (موريس)

جزيره اي در درياي خزر (ابسکون)

جزيره اي در درياي هند  (لانيس)

جزيره اي در روسيه (کريمه)

جزيره اي در ژاپن  (هکايدو- هونشو- کيشو)

جزيره اي در فليپين (ميندانائو)

جزيره اي نفتي  در جنوب (لاوان)

جزيره اي معروف در غرب روسيه (کريمه)

جزيره اي در اروپا (کرس)

جزيره اي در اسپانيا  (قناري)

جزيره اي در اسکاتلند  (اران)

جزيره اي در ايتاليا (الب- سيسيل- کاپري)

جزيره اي در ايران  (لاوان- خارک- سيري- تنب بزرگ- تنب کوچک- ابوموسي- جزيره اسلامي)

جزيره اي در شمال غربي اروپا  (ايسلند)

جزيره اي در مالزي  (تيمور)

جزيره اي در يونان (کرت - رودس-شاماش- کرس)

جزيره اي در يونان در نزديکي ترکيه  (رودس)

جزيره درياچه اروميه  (جزيره اشک)

جزيره درياي خزر (آبسکون)

جزيره معروف استراليا (تاسماني)

جزيره ميخک (زنگبار)

جزيي از سلول (پرتوپلاسم)

جستن گلوله  (هک)

جسمي که از خود پرتو مجهول بيرون ميدهد و تاثيرات الکتريکي توليد ميکند  (راديو اکتيو)

جسمي که نور را تجزيه مي کند (منشور)

جستجوگر (رايد)

جشن آمريکايي ها در روز اول نوامبر (هالووين)

جشن ايرانيان در روز دوم بهمن (بهمن جه)

جشن ايرانيان قديم در روز نهم آذر (آذرجشن)

جشن زرتشتيان در پنج روز آخر آبانماه    (پوردگان)

جشنواره بين المللي فيلم سوئيس (لوکارنو)

جشنواره بين المللي فيلم برزيل (ريو)

جشنواره فرنگي (فستيوال)

جعفر  (نهر - رود- ناقه پر شير)

جغر  (غوک- وزغ)

جغرافي دان ايران در قرن سوم (ابن خرداد به)

جغ    (آبنو)

جغد (بوم - بوف)

جف   (ميان تهي وبه معني پژمرده وخشک نيز ميآيد)

جفتک (اليز)

جفن  (پلک چشم)

جل  (چکاوک)

جلاد  (مير غضب)

جلب کردن (اجتلاب)

جلد  (پوست)

جلگه رسوبي هموار در ايران (ترکمن صحرا)

جلگه وسيع (استپ)

جلودار اسب (رکابدار)

جم    (کثير و فراوان)

جماعت مردم  (صرم)

جمد  (يخ- برف)

جمع زاهد  (زهاد)

جمع شدن چرک درموضعي از بدن (ابسر)

جمع طاغي (طغات)

جمع کردن (ضم)

جمهوريي در آسياي مرکزي  (ازبکستان)

جمهوريي در شمال شرقي اروپا  (استوني)

جناح لشکر (يسال)

جناح چپ لشکر (ميسره)

جنباندن (هيد)

جنبش فرهنگي که آغازگر دوران جديدي در اروپا شد  (رنسانس)

جنبنده (متحرک- نوان)

جنبيدن (اب)

جنبيدن شاخه  (تنود)

جنت  (باغ - بهشت- فردوس)

جنس ماده (انثي)

جنس و کالا  (اروس)

جنگ (غزا-هيجا - کارزار - نبرد- حرب)

جنگ اسکندر با داريوش سوم (ايسوس)

جنگ انگليسي ها و روس ها با ناپلئون  (نبرد لايپزيک)

جنگ بين اعراب و ايران(قادسيه)

جنگ تن به تن (دويل)

جنگجو (غازي)

جنگجوي تاريخي اسکانديناوي  (وايکينگ)

جنگجوي سنتي ژاپني ها (سامورايي)

جنگ حضرت علي با خوارج  (نهروان)

جنگ حضرت علي با طلحه و زبير  (جمل)

جنگ رسانه اي (جنگ نرم)

جنگ سلجوقيان با سپاهيان روم  (ملازگرد)

جنگ شاه اسماعيل با سپاه عثماني  (چالدران)

جنگل رابين هود (شروود)

جنگ و ستيز (چخ- حرب)

جنوبي ترين کشور افريقا  (آفريقاي جنوبي)

جنون شديد (مانيا)

جنين (يارک - رويان)

جو (شعير)

جواد  (سخي- بخشنده- اسب تندرو)

جو زمين (اتمسفر)

جوال (گاله)

جوان  (شاب)

جواني  (شباب)   

جوان بي تجربه   (غر)

جوانمردي (مکرمت- مروت)

جوان نگهدارنده پوست (کلاژن)

جواهر نشان کردن (ترصيع- مرصع)

جوجه تيغي (راورا- خارپشت- سيرو- جکاشه)

جودي روسي  (سامبو)

جوشاندن آن بر روي ورم مثانه مفيد است  (باقلا)

جوشانده و دم کرده اين گياه براي درمان سرطان معده بکار مي رود  (ماميران)   

جوش خمير (وز)

جوش چرکين (دمل-آبسه)

جوش صورت (اکنه)

جوشن (وشينه- زره - خفتان- گبر- آگند)

جوشهاي ريز بدن (اير)

جوشيدن  (غليان)

جولانگاه  (مجال)

جوع (گرسنگي)

جوف  (شکم- اندرون چيزي)

جولاه  (بافنده- نساج)

جوهر (امه)

جوهر بيد (ساليسين)

جوهر شوره (تيزآب)

جوهر قليا (پتاس)

جوهر مازو (تانه)

جوهر نشادر (آمونياک)

جوي خون (رگ)

جوي- مراد - کام   (لر)

جهاز شتر (هويد)

جهاز عروس (وردک)

جهانگرد فرانسوي کاشف مي سي سي پي (لاسال)

جهانگشايي که در سال331 پيش از ميلاد تخت جمشيد را تسخير کرد  (اسکندر مقدوني)

جهت آبکاري فولاد بکار مي رود  (روي)

جهش ژنتيکي  (موتاسيون)

جهنم (هاويه- سقر)

جهيز  (اسب تيزرو)

جهيزيه (وردک- وردوک)

جيب بري (نشل)

جيد (خوب ونيکو)

جيره و يوميه (راتب)

جيش (سپاه- لشگر- ارتش)

جيوه (مرکور- آبک- سيماب)