ن

نا  (علامت نفي- ني- گلو- نم - رطوبت)

نا آزموده  (غمر- بي تجربه)

نا اميد  (ايس)

نااميدي  (ابلاس)

نائره  (آتش بر افروخته)

نائم  (خوابيده)

نابودي  (هدم)

نابينا  (روشندل- کور- نابين)

نا پخته (خام- کنايه از آدم بي تجربه)

ناپدري  (راب- پدراندر)

ناپروا  (بي التفات- بي ميل- سراسيمه-بي ترس- بي پروا)

ناپسري  (پسراندر)

ناپسند (سد- بد)

ناتو  (ناسازگار- ناموافق)

ناتوان  (عاجز- ضعيف- سست- بينوا- درمانده)

ناتوراليست (طبيعت گرا- طبيعي دان- طبيعي- دهري)

ناتوراليسم  (حالت طبيعي- اعتقاد به طبيعت- آيين طبيعيون)

ناجود  (قدح- کاسه)

ناچار  (ناگزير- بيچاره- درمانده- لابد)

ناچخ  (تبرزين- نيزه کوتاه- نچک)

ناحيه  (جانب- کرانه)

ناحيه اي در اتم که ممکن است در آن بک الکترون يافت شود  (اربيتال)

ناحيه اي در نيويورک  (منهتن)

ناخالص  (غش)

ناخن  (ظفر)

نا خوانده  (طفيلي - بي سواد)

ناخوش  (کسل- بيمار- رنجور- بدحال- زشت- بدحال)

نادار  (بينوا- مفلس- بي چيز- ناداشت)

نادر  (کمياب- گرانمايه- کم)

نادان - کودن   (غت- جاهل)

نادختري  (دختراندر)

نادم  (پشيمان)

ناربن  (درخت انار)

ناردين  (سنبل رومي)

نارس  (کال- نارسيده- ميوه خام)

نارسا  (کوتاه- ناقص)

نارستان  (نارکند- انارستان- باغ انار)

نارکوتيک  (مخدر- بي حس کننده- خواب آور)

نارکوک  (افيون- ترياک- کوکنار- نارخوک)

نارگيل  (رانج)

نارو  (حيله- نيرنگ-ناکرد)

ناز و کرشمه  (غنج)

ناره  (زبانه ترازو يا قپان- سنگ قپان)

ناز  (فخر- عشوه- کرشمه)

نازيسم  (مرام و روش حزبي در آلمان)

ناژو  (درخت کاج و صنوبر)

ناس  (مردم - آدم- آدميان)

نا سپاس  (کنود- حق ناشناس)

ناسره  (زرقلب- غير خالص- پول معيوب- کلام نارسا)

ناسفتگي  (بکارت)

ناسفته  (دست نخورده- ناسوده- سوراخ نشده- بکر)

ناسک  (عابد- زاهد- پارسا)

ناسگاليده  (بي فکر- بي تامل- نينديشيده)

ناسور  (زخمي که ورم و چرک کرده باشد)

ناسيونال  (ملي- قومي)

ناسيوناليسم (ملي گرايي- ملت خواهي- مليت خواهي- تعصب ملي)

ناشتا  (گرسنه)

ناشنوا  (کر)

ناصيه  (پيشاني- موي پيش سر)

ناطور  (باغبان- نگهبان کشتزار- پاليزبان)

ناعم  (نرم- ملايم- نازک- لطيف)

ناغوش  (غوطه- فرورفتگي در آب)

ناغول  (نردبان- پلکان)

نافرماني  (عقوق)

ناقوس (جرس)

ناقه  (شتر ماده)

ناکح  (مرد زن دار - زن مرد دار)

ناگاه  (هوازي)

ناله بيمار  (انين)

ناله و فغان   (ژح-وح)

نام آتشگده اي در بلخ  (نوبهار)

نام آذري  (آد)

نا مادري  (رابع)

نام اديسون  (توماس الوا)

نام اشک سيزده  (ارد)

نام اصلي حميد سبزواري  (محمد حسين ممتحني)

نام اصلي سلمان فارسي  (روزبه)

نام افلاطون  (اريستوکليس)

نام امام علي در تورات (ايليا)            

نام امير کبير (ميرزاتقي خان فراهاني)

نام بازيگر تايتانيک  (کتي وينسلت)

نام برج هفتم از دوازده برج فلکي  (ميزان)

نام پادشاه خوشنام هند  (آشوکا)

نام پسر افراسياب  (شيده)

نام پيروان بابک خرمدين  (جاودانيه)

نام ترکي  (ايغر)

نام جنگي بين ايرانيان و اعراب  (قادسيه- فتح الفتوح)

نام چشمه اي در بهشت  (سلسبيل- تسنيم)

نام دختر اردشير  (نينا)

نام دختر کوروش  (آتوسا)

نام درختي در افريقا  (بائو باب)

نام درياچه اي در ازبکستان  (آرال)

نام درياچه بختگان  (نيريز)

نام درياي خزر  ( آبسکون)

نام دو تن از ملکه هاي مصر قديم   (تي)

نام ديگر بيماري تيفوس  (تب راجعه)

نام ديگر دستبند  (ياره- طوق)

نام ديگر دسته هاون  (ياور)

نام ديگر ديار بکر  (امد)

نام ديگر شاه افسر  (اکليل الملک)

نام ديگر غزوه خندق  (احزاب)

نام ديگر فيلم ماهي ها عاشق مي شوند  (بهار خزر)

نام ديگر گياه شناسي  (تره تيزک)

نام ديگر مري  (ميزنا)

نام ديگر هاون  (يانه- مهراس)

نام زن بخت النصر  (سميراميس)

نام سابق سوئيس  (هلوسيا)

نام ستاره اي  (عيوق)

نام سردار نامي انوشيروان  (آذرمان)

نام سلطان محمود خدابنده  (الجايتو)

نام شاه سلجوقي  (ارسلان)

نام عمومي حبوبات  (بنشن)

نان فانتزي  (شير مال)

نام قديم اتريش  (نمسه)

نام قديم بيت المقدس  (دژهوخت گنگ)

نام قديم قندهار (نادر اباد)

نام قديم کشور (مالزي مالايا)

نام قديم ميانمار  (بيرماني)    

    ((نام قديم شهرهاي ايران))

نام قديم آبادان           (عبادان)                                           

نام قديم آبش احمد(در شهرستان کليبر)  (احمدلو)           

نام قديم آذرشهر         ( دهخوارقان)  

نام قديم آمل              (محمودآباد)                            

نام قديم اردبيل           (باران پيروز)             

نام قديم اروميه          (رضائيه)

نام قديم اسفراين        (ميان آباد)               

نام قديم اصفهان         (اسپانه-سپاهان- جي)                      

نام قديم انزلي   (بندر پهلوي)                                                

نام قديم اهر     (ارسباران)                                             

نام قديم ايذه      (مال امير)                                          

نام قديم ايلام     (حسين آباد پشت کوه)              

نام قديم اهواز    (ناصري)                                                   

نام قديم اراک    (عراق عجم- سلطان آباد)                             

نام قديم انديمشک (صالح آباد)                       

نام قديم ايرانشهر ( بمپور)                                          

نام قديم بجنورد   (بيژنگرد-چرمغان)                         

نام قديم بردسير   ( مشيز)                                         

نام قديم بهبهان   (کوره قباد)                                                 

نام قديم بوشهر   (ري شهر)                                             

نام قديم بابل      (بارفروشان)                                               

نام قديم بابلسر   (مشهدسر)                                                  

نام قديم بندرامام (بندرشاهپور)                                              

نام قديم بندر ترکمن (بندر شاه)                                              

نام قديم بندر عباس  (گمبرون)                                              

نام قديم بهشهر        (اشرف)                                            

نام قديم بيرجند        (مهستان)                                             

نام قديم بيجا    (گروسر)                                                     

نام قديم   پاوه(اورامانات)                                                     

نام قديم پلدختر(پاپيل)

نام قديم پلدشت  (عرب ماکو)                                       

نام قديم پيرانشهر     (خانه)                                         

نام قديم تاکستان       (ضياءآباد)                                         

نام قديم تايباد          (باخزر)                                           

نام قديم تبريز   (داوريژ)                                                     

نام قديم تنکابن  (شهسوار)                                                  

نام قديم جيرفت  (سبزواران)                                                

نام قديم چناران (رادکان)                                                      

نام قديم خدابنده  (قيدار)                                            

نام قديم خرمشهر (محمره)                                                     

نام قديم خلخال(هروآباد)                                                       

نام قديم خوي (سولدوز)

نام قديم دامغان (صد دروازه)                                                 

نام قديم دره شهر  (بدره)                                                 

نام قديم دره گز     (محمود آباد)

نام قديم دزفول         (دژپل)                                                 

نام قديم دستگرد  (خلجستان)                                                  

نام قديم دشت آزادگان (سوسنگرد- دشت)                             

نام قديم دودانگه  (کهنه ده)                                                

نام قديم ديواندره(ميرانشاه)                                                    

نام قديم ميشان     (هفاچيه)                                             

نام قديم رامسر  (سخت سر)                                                  

نام قديم رشت   (بيه پس)                                                     

نام قديم ري  (راقس-رکس)                                                   

نام قديم زابل  ( نصرت آباد )                                                 

نام قديم زاهدان  ( دزداب )                                                   

نام قديم زنجان     (خمسه)                                                   

نام قديم ساري   (طوسان سياه)                                              

نام قديم ساردوئيه  (اسفندقه جيرفت)                                       

نام قديم سبزوار       (بيهق)                                                 

نام قديم سعادت آباد (حاجي آباد)                                              

نام قديم سلماس       ( شاپور)                                            

نام قديم سمنان        ( قومس)                                              

نام قديم سنندج        ( سنه دژ)                                              

نام قديم سيستان       (نيمروز)

نام قديم شادگان       (فلاحيه)                                                 

نام قديم شاه آبادغرب (هارون آباد)                                       

نام قديم شميرانات     (تجريش)                                         

نام قديم شهر کرد      ( ده کرد)                                              

نام قديم شهداد         (خبيض)                                         

نام قديم  شهريار   (عليشاهعوض)                                      

نام قديم طارم سفلي (سيردان)                                               

نام قديم طارم عليا(جورزق)                                                   

نام قديم  طالقان    (شهرک)                                               

نام قديم طبس       (گلشن)                                                 

نام قديم علي آباد   (شاهي)                                           

نام قديم فردوس      ( تون)                                            

نام قديم فريدن      ( داران)                                                 

نام قديم قائم شهر  ( شاهي-علي آباد)                     

نام قديم قروه       (ييلاق)                                            

نام قديم قزوين     (کژين)                                    

نام قديم قمشه      ( شهرضا )                                     

نام قديم قم          ( کمندان)                                           

نام قديم قوچان     (خيبو شاه)                                            

نام قديم کازرون   (شهرشاهپور)                                            

نام قديم کاشمر      (ترشيز)                                               

نام قديم کرمان      ( کواشير)                                              

نام قديم کرمانشاه   ( باختران )                                           

نام قديم کلاردشت   (حسن کيف)                                            

نام قديم کلاله       (کوکلان)                                               

نام قديم کليبر     ( بذ-بربر)                                                 

نام قديم کرمانشاه      (باختران)                                           

نام قديم گرگان     (استرآباد)                                                 

نام قديم گرمسار        ( قشلاق )                                    

نام قديم گنبد کاووس   (دشت گرگان)                                   

نام قديم لاريجان(رينه آمل)                                                    

نام قديم لاهيجان        ( ريه )                                            

نام قديم لنجان(فلاورجان)                                                      

نام قديم لواسانات (کلندوک)                                                  

نام قديم مريوان  (دژشاهپور)                                                

نام قديم ملاير(دولتآباد)                                                         

نام قديم ملکان    (ملک کندي)                                              

نام قديم مشکين شهر  (خياو)                                                

نام قديم ممسني      (نورآباد)                                                

نام قديم ميانه         ( ميانج )                                               

نام قديم نور           (سولده)                        

نام قديم نهبندان      ( شوسف)                                             

نام قديم نيکشهر     ( قصر قند )                                            

نام قديم نوشهر       ( خواجک )                                            

نام قديم هشترود      ( آذران )                                             

نام قديم همدان (هکمتانه-اکباتان)                                       

نام قديم هادي شهر (علمدار گرگر)                                         

نام قديم هشتپر  ( اميرآباد دامغان )                                          

نام قديم هويزه        ( حذيره)                                                

نام قديم ياسوج(تل خسرو)                                                    

نام قديم يزد           (گت)

نام قومي که در عصر خشايار شاه معادن طلا و نقره کوه پان ژه را استخراج مي کردند  (ادمانت)

نام کامل هراتي  (سامان قنبر هراتي)

نام کوچک لنين  (ولاديمير)

نام کوروش به يوناني  (کپرس)

نام گل بستان افروز  (تاج خروس)

نام گل نرگس در لفظ لاتين  (نارسيس)

نام گياه طبي  (بارهنگ)

نام مادر اسفديار  (کتايون)

نام مادر يوسف  (راحيل)

نام مجنون  (قيس)

نا مخالف (ناسازگار)

نام مستربين  (اتکين سون)

نام مستعاردهخدا  (دخو)

نام موسوليني  (بنيتو)

نام ناتيينگل پرستار انگليسي  (فلورانس)

نامه رسان  (فراش)

نامه سرگشاده  (منشور)

نامي ترين حافظ شناس غرب  (يوهان گوته)

ناندو  (شتر مرغ آمريکايي)

ناودان  (سول)

نام وزير داوود  (ثواب)

نام وزير مختار  (کاردار)

ناموس  (عرض)

ناموس اکبر  (جبرئيل)

نامي براي بلدرچين (سماني)

نامي براي خرگوش  (درما)

نان  آبگوشت  (تريت- تريد)

نان برشته  (تست)

نان پاره گدايي (لا لنگ)    

نان خشک (حث)

نان خشکي  (خست)

نان خورشت  (ادام)

نايب وزير مختار  (کاردار)

نباح  (پارس کردن سگ)

نباش  (گور کن)

نبسه  (نوه)

نبيد  (شراب)

نت اول  (دو)

نت دوم  (را)

نت سوم  (مي)

نت چهارم  (فا)

نت پنجم  (سل)

نت ششم  (لا)

نت هفتم  (سي)

نترس  (تيوا)

نتيجه کارآدمي  (پيامد)

نحاس  (مسگر- مس فروش)

نحر  (کشتن شتر- قرباني)

نحل  (زنبور)

نخستين اپراي بتهوون  (فيد ليو)

نخستين جراح پيوند قلب  (بارنارد)

نخستين حاکم آل بويه  (عمادالدوله)

نخستين ريز بين مطالعاتي  (ميکروسکوپ)

نخستين زن فضا نورد  (ترشکووا)

نخستين فضا نورد آمريکايي (الن شپارد)

نخود و لوبيا  (بنشن)

نرخ رسمي دولت  (تاکس)

نردبان  (رازينه- ارچين- اشل- پله- معراج- لاتو)

نرگس  (عبهر)

نرم افزاري براي نقشه کشي  (اتوکد)

نرم تن دريايي  (ييدر- هيدر)

نرم و آسان شدن  (رخامت)

نرم و ملايم  (لين)

نزديک بيني در چشم پزشکي  (ميوپ)

نژاد  (سوه)

نژادي از سرخ پوستان مکزيک  (مايا)

نسيم شب (اياز)

نشاط  (کروز- شادي- راح)

نشان و اثر زخم  (خدش)

نشان و مدال  (وسام)

نشان وداغ  (شيت)

نشانه اسم مصدر  (ار)

نشانه مصدر جعلي  (يت)

نشک  (درخت کاج و صنوبر)

نصف خروار  (تاي)

نصيحت پذيرفتن  (انتصاح)

نظريه  (دکترين)

نظم و ترتيب  (نسق)

نعمت ها (الا)

نعناع (دباب- پونه باغي- نانا)

نفت درياي شمال (برنت)

نفت سياه (مازوت)

نفس  (عرض- ذات)

نفس سيگاري (پک)

نفع  (راده)

نقاب زنان  (برقع)

نقاش آلماني  (پيترکرنليوس)

نقاش اسپانيايي  (سالوادور دالي- گويا)

نقاش ايتاليايي تابلوي آتش سوزي شهر  (رافايل)

نقاش فرانسوي (رنوار- خوان گري)

نقاش فرانسوي باني مکتب فوويسم (هانري ماتيس)

نقاش قرن دهم  (بهزاد هراتي)

نقاش گوش بريده  (ونسان وانگوگ)

نقاش نامي فرانسه با تابلوي دخترک کتاب خوان  (هانري ماتيس)

نقاش هلندي  (روبنس)

نقاشي روي شيشه  (ويتراي)

نقره گداخته  (سبيکه)

نقره گون  (سيمين)

نقش هنري(رل)

نقشه کشي  (کارتوگرافي)

نفي عرب  (لا- لن)

نکوهيدن و بد گويي(ذم)

نگاه بي حالت  (وغ)              

نگاه خيره (زل)

نگهبان  (يتاقي)

نگهبان تاکستان (رز بان)

نگهبان چماق به دست يا نقره اي (يساور- يساول)

نگهبان شخصي  (بادي گارد)

نگهبان کوه  (کهبد)

نلک  (آلوي کوهي)

نلم  (خوب و خوش - زيبا)

نم (نا)

نمايش نامه اي از رونالد ريمن  (مراسم بي گناهي)

نمايش نامه نويس آلماني اثر آدم آدم است  (برشت)

نمايش خنده دار  (کميک)

نمايش غم انگيز  (تراژدي)

نمد  (لکين)

نمد پشم گوسفند  (لکين)

نمد زين  (يون)

نمد مال  (لباد)

نمس  (راسو)

نمش  (دروغ گفتن- سخن چيني)

نمشک  (سر شير- قيماق)

نمک اسيد سيتريک  (يدور)

نمک متبلور  (زاگ- زاج)

نمل  (مورچه)

ننر (لوس- دردانه)

نواختن ني  (زمر)

نوازنده (رامشي- رامشگر)

نوبت بازي  (داو)

نور سنج ستاره اي  (دوربين الکترونيکي)

نور شناسي  (اپتيک)

نوزاد  (وليد)

نوشابه قديمي (ليموناد)

نوع  (لون)

نوعي آش  (دانکو)

نوعي اختلال رواني (اتاکسي)

نوعي اختلال رواني مزمن  (اسکيزوفرني)

نوعي از درخت صنوبر  (ارز)

نوعي از سحر و ساحري  (يده)

نوعي از شمشاد  (اکوبا)

نوعي انگور  (ريش بابا- ياقوتي- راوچه- شاهاني)

نوعي بازي ورق  (رامي)

نوعي بوزينه  (نسناس- ميمون- انتر)

نوعي بيماري پوستي  (اگزما)

نوعي پاپوش (کفش)

نوعي پارچه  (مله)

نوعي پارچه نازک  (ژرسه)

نوعي پرده سينما  (وايد اسکرين)

نوعي تفنک  (کارابين- بادي)&