ث

ثابت (محتوم)

ثبت مشاهدات پزشک در باره بيمار  (ابسرواسيون)

ثريا (چهلچراغ)

ثعلب (روباه)

ثغر (دهان- دندان)

ثقب (سوراخ بزرگ)

ثقيل (سنگين- وزين)

ثلج (برف)

ثنايا (دندانهاي تيز جلو)

ثوب (لباس)